PITUTUR JAWA: No.02

Soal KELUH KESAH, KERAGUAN DAN KESENGSARAAN
Dari Kitab Kuno.
Di terjemahkan oleh: Wong Edan Bagu

Keluh-kesah dan keraguan merupakan sikap negatif yang membawa energi negatif dan pada gilirannya orang yang sebenarnya tidak terlalu sengsara menjadi sengsara betul. Ungkapan-ungkapan keluh-kesah pernah saya tulis dalam “orang-orang sengsara dan apes dalam paribasan Jawa”. Apa manfaat keluh kesah? Rasanya kok tidak ada. Kita dididik untuk tidak berkeluh-kesah bahkan sejak masih Pramuka Siaga. Kita selalu nyanyi: Apa guna keluh kesah; apa guna keluh kesah ...... Demikian pula keraguan; mengapa orang harus ragu yang buntutnya merasa tidak mampu. Sapa temen nemu temen aja nganggep mokal ganthamu. Kalau orang menjadi tidak mampu melakukan apa-apa ya sengsara lah tahap terminalnya. Selamat membaca, semoga ada manfaat yang dapat dipetik.


1. KELUH KESAH: KARENA MENGEJAR AMBISI;
Wong kang kebak dening pepenginan iku adate banjur ngangsa-angsa, mula lakune uga banjur miyar-miyur. Kepengkok gawe sethithik bae sing digedhekake pangresulane, tundhone atine gampang pepes lan nglokro. Beda karo wong kang wicaksana uripe mesti mawa tekad lan tujuwan. Bebasan tiba kaping pitu gemregah tangi kaping wolu ngrungkebi tekad lan tujuwane.

TERJEMAHAN:
Orang yang terlalu banyak keinginan hidupnya menjadi “ngaya”, jiwanya menjadi labil. Kena hambatan sedikit saja yang dibesarkan adalah keluh-kesah, akibatnya menjadi patah semangat. Beda dengan orang bijaksana yang hidup dengan tekad dan tujuan. Ibarat jatuh tujuh kali dia bangkit delapan kali demi tekad dan tujuannya.


2. KELUH KESAH: MENGHILANGKAN KEKUATAN FISIK DAN ROHANI;
Sok sapaa bakal nduweni rasa kurmat marang wong kang tansah katon bingar lan padhang polatane, nadyan ta wong mau nembe bae nandhang susah utawa nemoni pepalang ing panguripane. Kosokbaline wong kang tansah katon suntrut kerep nggrundel lan grenengan merga ora katekan sedyane iku cetha bakal koncatan kekuwataning batin lan tenagane., tangeh lamun entuka pitulungan, kepara malah dadi sesirikane mitra karuhe.

TERJEMAHAN:
Siapapun akan menaruh rasa hormat kepada orang yang selalu kelihatan cerah walaupun orang tersebut sedang dalam kesusahan atau mengalami hambatan dalam hidupnya. Sebaliknya orang yang selalu kelihatan muram, sering menggerutu dan berkeluh-kesah karena apa yang diinginkan tidak tercapai, jelas bakal kehilangan kekuatan batin dan energinya. Tidak mungkin memperoleh pertolongan, malah dijauhi teman-temannya


3. KELUH KESAH: MERINGKIHKAN TEKAD, MENJADIKAN MISKIN;
Kerep nggresah lan ngresula iku nuduhake karingkihane tekad. Senadyan dingresulanana sedina ping pitulikur, ora bisa owah nasibe. Nggresah lan ngresula iku padha karo sambat. Wong sambat iku kena bae, nanging yen isih keduga aja dhemen sambat. Ngresula bisa dadi mala, panggresah bisa dadi bubrah, dene pisambat iku dalane wong kang seneng mlarat, jalaran sakehing gegayuhan kang disangkani sarana sambat mono adate mung gayuk-gayuk tuna, apa kang digayuh tanpa ana kabul wusanane.

TERJEMAHAN:
Sering berkeluh-kesah menunjukkan ringkihnya tekad. Walaupun kita berkeluh-kesah sehari 27 kali, nasib tidak akan berubah. Manusia boleh saja berkeluh-kesah, tetapi lebih baik jangan suka berkeluh-kesah, karena hanya akan menimbulkan malapetaka. Keluh kesah adalah jalan menuju kemiskinan, karena semua cita-cita yang dilandasi keluh kesah tidak akan ada hasilnya.


4. KELUH-KESAH: MENUTUP SUMBER PENGHIDUPAN;
Aja sok ngresula. Wruhna yen pangresula iku sawijining mala, dene panggresah mono agawe bubrah. Yen wis nggresah padatane banjur lali marang kewajibane sing kudu diayahi sarta kemba marang sadhengah pakaryan. Sing sapa esuk-esuk wis sambat ngaru-ara ing bab ngrekasane urip, wong mau prasasat mbuntoni sumbering pangupa-jiwane dhewe. Ora trima marang pandum peparinge Pangeran Kang Murbeng Dumadi.

TERJEMAHAN:
Jangan sering berkeluh-kesah karena keluh-kesah itu bahaya yang mengundang malapetaka. Keluh kesah akan membuat kita lupa dan tidak bersemangat mengerjakan tugas-tugas yang harus dilakukan.Siapa yang pagi-pagi sudah berkeluh-kesah menangisi beratnya kehidupan sebenarnya orang itu telah menutup sumber penghasilannya sendiri, tidak menerima terhadap “pandum” pemberian Allah SWT.


5. KERAGUAN: BERASAL DARI PIKIRAN KITA SENDIRI;
Sebab-sebab kang gawe ciliking ati lan cekleking semangat iku adhakalane dumunung ing gegambarane pikiran kang sarwa nguwatirake marang lelakon kang durung kelakon, temahane pikiran dadi peteng, lumuh ihtiyar lan koncadan gregeting makarya. Katimbang nyumelangake barang kang durung bisa ginrayang rak luwih becik aja pegat ing ihtiyar kanthi nenuwun marang sihing Kang Murbeng Kuwasa, jer iya mung Panjenengane kang murbawasesa urip kita. Klawan mengkono insyaallah kowe ora bakal ngedhap ngadhepi sakehing lelakon.

TERJEMAHAN:
Penyebab kecil hati dan patah semangat sering berada dalam gambaran pikiran kita sendiri yang khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Hasilnya pikiran menjadi gelap, malas berikhtiar dan kehilangan semangat kerja. Daripada mengkhawatirkan hal-hal yang belum bisa diraba, lebih baik kita tidak berhenti ikhtiar disertai doa memohon belas kasihan Yang Maha Kuasa. Karena hanya Dialah yang menguasai hidup kita. Dengan demikian insyaallah kamu akan tabah menghadapi semua hal.


6. KERAGUAN: DIOBATI DENGAN TEKAD TETAPI BUKAN NEKAD;
Rasa was sumelang iku nerakake wong sing arep nggayuh kemajuan. Sapa kang wis ketaman rasa iki salawase ora bakal bisa maju. Ing sabarang tandang-tanduke sarwa tidha-tidha lan tansah awang-awangen ngadhepi kangelan kang bakal memalangi laku. Kosokbaline tekad iku rasa ciptaning karsa kang wis gembleng. Dadi yen ana kepenak lan orane bakal didhadhagi lan diterjang wani. Kang pinandeng mung bakal tekaning sedya. Nanging tekad mono beda banget karo nekad, yen nekad kuwi uwohing pakarti kang tuwuh saka kajudheganing nalar sing tundhone keconggah tumindak nistha, merga koncadan pepadhang.

TERJEMAHAN:
Rasa was-was itu penghambat orang yang ingin mencapai kemajuan. Siapa yang dihinggapi perasaan ini selamanya tidak akan maju. Semua tingkah-lakunya serba ragu-ragu dan gamang menghadapi hambatan dan kesulitan. Sebaliknya tekad adalah karsa yang sudah bulat. Senang tidak senang akan dihadapi dan diterjang dengan berani. Yang diinginkan hanyalah tercapainya tujuan. Tekad tidak sama dengan nekad. Nekad adalah buah pekerjaan yang tumbuh dari kemelutnya pikir yang bisa berakibat mau melakukan tindakan nista, karena sudah kehilangan akal sehat.


7. JANGAN MENSUGESTI DIRI SENDIRI DENGAN: SAYA TIDAK MAMPU;
Akeh wong kang sadurunge nyoba ngayahi pagaweyan wis dipathok dhisik sarana tembung “Ah, aku ora bisa”. Dayaning tembung “ora bisa” satemah numusi ora bisa temenan. Awit entek-entekane pocap mangkono iku ateges ngapesake awake dhewe. Luwih maneh banjur lumuh ing pambudi. Samubarang kang diudi ora bakal dadi. Barang kang ora diluru tangeh bisane ketemu. Mulane percayaa marang dhiri pribadi. Ciptanen kanthi mantheng ing ati lan enggal makartiya. Kekuwataning manungsa iku dumunung sajroning cipta, sauger sinartan pamarsudi klawan temen-temen. Dayaning cipta cetha bakal nekakake sedya

TERJEMAHAN:
Banyak orang yang sebelum mencoba melaksanakan pekerjaan sudah dipathok dengan perkataan “Ah, saya tidak mampu”. Kekuatan dari perkataan “tidak mampu” akan berakibat tidak mampu betul-betul. Ucapan itu hanya akan membuat sial diri sendiri. Lebih-lebih apabila disertai malas berupaya. Semua yang diupayakan tidak akan jadi. Semua hal yang tanpa upaya tidak mungkin bisa dicapai. Oleh sebab itu percayalah pada diri sendiri. Matangkan tekad dalam hati dan segeralah berkarya. Kekuatan manusia terletak dalam “cipta” sepanjang disertai upaya yang sungguh-sungguh. Daya dari “cipta” akan memberikan hasil.


8. SENGSARA: BISA KARENA HAL YANG KELIHATAN SEPELE;
Ora ana critane wong kejungkel amarga kesandhung watu gedhe. Sing mesti merga kesandhung watu cilik. Umpama tatu ya saka krikil sing lancip-lancip. Bab mau aweh pituduh supaya kita ora nyepelekake marang barang sing katone sepele amarga sing katone ora mingsra mau bisa dadi jalarane wong kejungkel tiba ing papa.

TERJEMAHAN:
Tidak ada veriteranya orang terjatuh gara-gara tersandung batu besar, pasti karena batu kecil. Andaikan luka pun akibat kerikil yang tajam. Hal tersebut memberi perunjuk supaya kita tidak menyepelekan barang yang kelihatannya sepele karena yang kelihatan tidak seberapa itu bisa mengakibatkan kita sengsara.


9. ORANG SENGSARA: AKIBAT KESALAHAN DAN ULAH SENDIRI;
Wong kang sengsara uripe jalaran ana rong warna: kapisan saka kaluputane dhewe, paribasan tanem tuwuh kang tansah kodanan lan pepanasen ora tau diopeni, dene kang kapindho araga saka pokale dhewe. Paribasan tanem tuwuh kang tansah dipek asile nganti ora kober thukul godhonge.

TERJEMAHAN:
Orang yang sengsara hidupnya disebabkan dua hal: pertama karena kesalahannya sendiri, ibarat tanaman yang selalu kehujanan dan kepanasan tetapi tidak pernah dirawat. Sedangkan yang kedua karena ulahnya sendiri. Ibarat tanaman yang selalu dipetik hasilnya sampai tidak pernah tumbuh daunnya.


10. MAMPU MENGHADAPI COBAAN: SABAR;
Sabar iku ingaran mustikaning laku, jumbuh karo unine bebasan: “Sabar iku kuncining swarga”, ateges marganing kamulyan. Sabar, lire momot kuwat nandhang sakehing coba lan pandadaraning ngaurip., nanging ora ateges gampang pepes kentekan pangarep-arep. Suwalike malah kebak pangarep-arep lan kuwawa nampani apa bae kang gumelar ing salumahe jagad iki.

TERJEMAHAN:
Sabar adalah mustika kehidupan, sejalan dengan peribahasa “Sabar itu kunci sorga”, yang berarti jalan menuju kemuliaan. Sabar berati mampu menghadapi semua cobaan hidup, tetapi bukan berarti mudah putus asa kehilangan harapan. Sebaliknya sabar adalah penuh harapan dan mampu menghadapi apa saja yang terjadi di muka bumi ini.


11. MASALAH: HADAPI DENGAN SENYUM;
Samangsa lagi ngadhepi urip rekasa prayogane adhepana klawan esem gumuyu. Awit iku senjata kang bisa gawe enthenging sanggan lan bakal numusi muluring pikir. Nanging yen penandhangmu mau tansah kok adhepi kanti ulat kang suntrut adhakane kowe bakal kentekan pikir kang wening, wusanane dadi nekad nuruti pokal kang nerak bebener.

TERJEMAHAN:
Saat menghadapi kesusahan hidup, tataplah dengan senyum. Karena hal itu merupakan senjata yang bisa meringankan beban yang membawa kepada kejernihan otak. Tetapi kalau kamu menghadapinya dengan muka masam, kamu akan kehilangan jernihnya pikiran, akhirnya nekad dan melakukan tindakan yang melanggar aturan


PENUTUP dan KESIMPULANYAL:
Jangan mensugesti diri sendiri dengan kata “tidak mampu”. Keluh kesah berasal dari diri sendiri. Kalau kita apes biasanya karena ulah kita sendiri dan terkadang karena hal-hal sepele saja. Keluh kesah dan keraguan akan menutup sumber kehidupan. Hadapi dengan tekad tetapi bukan nekad. Tetap dilandasi dengan deduga, prayoga, watara dan reringa. Cobaan hadapi dengan sabar dan masalah dijawab dengan senyum. Untung dan sial tidak ada yang langgeng. Ki Padmasusastra dalam Layang Madubasa mengatakan:

Ora ana kabêgjan lan kacilakan langgêng, amêsthi ana watêse, karsaning Allah: sarupaning makluk isining dunya lakune nyakra manggilingan, mulane wong kabêgjan aja pêpeka, wong kacilakan aja kêmba ambudi sarana, karo pisan dadia widada.

TERJEMAHAN:
Tidak ada keberuntungan dan kesialan yang abadi. Nesti ada batasnya. Sudah merupakan kehendak Allah bahwa jalannya isi dunia ini “nyakra manggilingan” (berputar, suatu saat di atas dan suatu saat di bawah). Oleh sebab itu orang yang sedang senang jangan sembrana dan yang sedang sial jangan menyerah sehingga keduanya tetap selamat.
He he he . . . Edan Tenan. Salam Rahayu kanti Teguh Slamet Berkah Selalu Lurr.
Ttd: Wong Edan Bagu

Pengembara Tanah Pasundan